Vol 5, No 4 (2018)

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND ENGINEERING MATHEMATICS

Table of Contents

Engineering Mathematics

V. L. Dilman, A. N. Dheyab
PDF
3-15
A. Zh. Sakhabutdinov, V. V. Chistyakov, O. G. Morozov, I. I. Nureev, A. A. Kuznetsov, L. M. Faskhutdinov, M. V. Nosikov
PDF
16-32

Computational Mathematics

A. A. Akimova, V. V. Tarkaev
PDF
33-45
A. A. Zamyshlyaeva, O. N. Tsyplenkova
PDF
46-57

Short Notes

E. V. Bychkov
PDF
58-63
Yu. E. Gliklikh, N. V. Zakharov
PDF
64-69